Silvertjära - original

Inspiration, tjärlek & känsla

Äkta tjärlek - Naturligt fet

Konsten att välja rätt virke till fasader & snickarglädje!

Andelen kärnved är bland det viktigaste för uteträ!

Den mörkare inre kärnveden har naturliga egenskaper som skyddar träet mot virkesförstörande organismer (svampar, bakterier, insekter). Kärnveden är fattig på näringsämnen, rik på hartsämnen (kåda) bl.a ämnet pinosylvin. Pinosylvin är ett naturligt ämne som är verksamt mot svampar och insekter. Kärnveden är också mycket mindre vattensugande. För eken är det främst garvsyran som gör eken motståndskraftig. Eken är den mest motståndskraftiga av de tre trädslagen ek, lärk och fura.

Om kärnveden kommer från fura eller lärk spelar mindre roll. Tillgången på kärnved från tall/fura är mycket begränsad. Förklaringen är enkel. Den mesta avverkningsklara skogen som fälls är ca 60 gammal. Detta är på tok för ung ålder på en fura som då innehåller mest splint-/ytved. För att få en bra andel kärnved bör furan vara 150 år. Dagens maskinavverkning tillåter inte att enstaka träd sorteras ut. På Gotland sorteras fortfarande en viss del kärnved, sk Gotländsk kärntimmer.

Lärken har större andel kärnved jämfört med tall/fura. Detta är lärkens fördel. Den sibiriska lärken har oftast över 90% kärnved. Lärken är lite vresigare under torkprocessen. Mer inbyggda spänningar hos lärken ger en liten fördel åt kärnfuran som generellt är lite stabilare. Lärken flisar ocså mer efter ca 7-8 år om den står obehandlad. Lärkens ”ull-effekt” syns ofta tydligt, små lösa vita fibrer på ytan kännetecknar att ytan släpper mycket flisor och skall slipas + tjäroljas för att läkas.

Styrkan i virket

Densiteten anger hur kompakt och tätt virket är och mäts i kg/m3. Den är en mycket viktig faktor för bestämning av virkets kvalitet ur användarsynpunkt. Hög densitet betyder i de flesta fall ett starkt och hållbart virke. Långsamtväxande virke med täta årsringar ger ett starkare virke. Ett mjukt träslag som gran eller tryckimpregnerad fura får lättare skador. I skadan får fukten snabbt  fäste och så vidare…… . Hur virket är sågat ur stocken påverkar framför allt brädans egenskaper. Stående årsringar ger stabilare virke för ex. möbler & snickarglädje. Mängden, typen och storleken på kvist påverkar självklart konstruktionen.

Hur kan vissa träkonstruktioner klara sig i hundra år när andra inte klarar 15 år?

Torrt virke ruttnar inte. Bestående fukt ger upphov till röta. Röta kan beskrivas som en mikrobiell nedbrytning av träet. Rötorganismerna kräver vatten och syre för sin aktivitet. Den för rötsvamparna gynnsammaste miljön bildas när virket får kontakt med jord. Virket i en sådan miljö är fuktigt nästan hela tiden. Undvik all jordkontak av trä. Vatten skall snabbt ledas bort från träet och ges möjlighet att kunna torka upp.

Konsten att minska virkets fukthalt ökar direkt konstruktionens livslängd. Rätt virke, rätt ytbehandling, rätt konstruktion & rätt underhåll ger de bästa förutsättningarna för ett långt friskt träliv. Inne i de  Egyptiska pyramiderna har man funnit 4000 år gammalt torrt virke i bra skick.

Kärnvedens specifika egenskaper 
 • + mycket begränsad vattenupptagning
 • + mer formstabil
 • + motståndskraftig mot träförstörande svampar och insekter
 • + hög hårdhet
 • + hög hållfasthet mot mekanisk nötning
 • + hög hållfasthet mot bestående tryck
 • + avger inga giftiga ämnen
 • + kan bearbetas/limmas/ytbehandlas som vanligt virke
Användningsområden
 • + virke till balkonger, altaner & trädäck
 • + spaljéer & växthus
 • + utemöbler
 • + fönsterbågar, karm & foder
 • + dörrar, portar & foder
 • + staket, grindstolpar och grindar
 • + ytterpaneler
 • + vindskivor, knutbrädor, snickarglädje
 • + yttertrappor & räcken
 • + bryggor, badhus, sjöbodar
 • + jakt- & utkikstorn 
Långt träliv = Rätt virke & bra underhåll
Långt träliv = Rätt virke & bra underhåll


Silvertjära säljs av www.dalfrid.se utformning: ibyrån